Az önkormányzat nehéz helyzetben van megszorítások és elbocsátások várhatóak, ezért a lakók kíváncsiak arra, hogy a tiltakozással érinett Flór Ferenc utcai beruházás hány adóforintunkat vitte és viszi el összesen.

Ezért az alábbi megkeresést küldtük július 15-én az önkormányzatnak.

Tisztelt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Budapest XVIII. kerület Flór Ferenc utca (hrsz: 147785) szilárd burkolattal történő ellátására irányuló beruházással összefüggő, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és/vagy a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és/vagy az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv és/vagy az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság által, feladata ellátása körében létrejött valamennyi szerződést, megrendelőt és valamennyi egyéb, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, ideértve azokat is, amelyek a beruházás népszerűsítésére, a lakosság tájékoztatására irányuló feladatokra (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás, hirdetés, újságcikk, szórólap, stb.), a beruházás előkészítésére (pl. földmérési tevékenység, szakértői díj, közbeszerzés, stb) irányulnak, és a jelen közérdekű adatigénylés teljesítéséig kiadmányozásra kerültek. 

2. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre az Önkormányzattal és/vagy a Hivatallal foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal – 2020. március 3. és a jelen közérdekű adatigénylés teljesítésének napja között – rendelkező személyek nevét és munkakörét (ennek hiányában megbízatását). 

3.  Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre az Önkormányzat által alapított, közfeladatot ellátó gazdasági társaságoknál bármilyen jogviszony keretében – 2020. március 3. és a jelen közérdekű adatigénylés teljesítésének napja között – foglalkoztatott vezető beosztású személyek nevét és munkakörét. 

4. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalások alapján teljesített vagy kötelezettségvállalásba vett kiadások összegét, megjelölve külön azokat, amelyek már kifizetésre kerültek a jelen közérdekű adatigénylés teljesítéséig. 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.