Mivel az önkormányzat képviselői nem voltak hajlandóak megosztani a lakossággal, hogy hányan küldték vissza a pandémia és a polgármesteri fenyegetés ellenére a tiltakozó nyilatkozatokat, 2020. június 15-én az alábbi közérdekű adatigénylést küldtük meg az önkormányzat részére.

Tisztelt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Budapest XVIII. kerület Flór Ferenc utca (hrsz: 147785) szilárd burkolattal történő ellátását ellenző, jelen adatigénylés teljesítése napjáig a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: Önkormányzat) beérkezett valamennyi nyilatkozat tulajdonosonként összesített számát, azaz azt a számot, hogy összesen hány tulajdonos nyilatkozott érvényesen arról, hogy nem támogatja a Flór Ferenc utca szilárd burkolattal történő ellátását.

2. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre azt az összesített számot, hogy az 1. pont szerinti nyilatkozatok közül összesen hány tulajdonosi vagy egyéb nyilatkozatot nem fogadtak el érvényes nyilatkozatként?

3. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre azt, hogy a 2. pont szerint el nem fogadott tulajdonosi és egyéb nyilatkozatok esetében az egyes nyilatkozatokat milyen indoklással nem fogadták el érvényes nyilatkozatként?  

4.  Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt az összesített számot, hogy hány tulajdonos részére küldték ki a polgármester úr által kiadmányozott, 14-349-3/2020 iktatószámú levelet?

5. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 1. pontban jelzett valamennyi, az Önkormányzathoz beérkezett nyilatkozat, továbbá az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átvett nyilatkozatok esetében az átadás-átvételi jegyzőkönyv érkeztetőszámát és (amennyiben iktatták) az iktatószámát, a beérkezés sorrendjében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, a feladó e-mail címére megküldeni.

6. Személyes betekintés útján kívánom megtekinteni az 1. pontban jelzett valamennyi beérkezett nyilatkozatot, valamint az Önkormányzat (akár elektronikus, akár papíralapú) iktatási rendszerében az érkeztetett/iktatott, 1. pontban jelzett nyilatkozatok érkeztető- és (amennyiben iktatták) iktatószámait, ezért kérem, hogy időpontjavaslatukat küldjék meg részemre, a feladó címére.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.